Otevřít konkrétní pasáž v Bibli


Povolený formát je
zkratka knihy [mezera] kapitola od [čářka] verš od [pomlčka] kapitola do [čárka] verš do,
například 1Tim 3,1-4,8, Jan 1,1-15, 1Sol 2,8-12.

Seznam knih, které jsou dostupné v této verzi stránek, a jejich zkratek.

Kniha

Zkratka

Evangelium sv. Matouše

Mt

Evangelium sv. Marka

Mk

Evangelium sv. Lukáše

Lk

Evangelium sv. Jana

Jan

Skutky apoštolů

Sk

Římanům

Řím

1. Korinťanům

1Kor

2. Korinťanům

2Kor

Galaťanům

Gal

Efesanům

Ef

Filipanům

Flp

Kolosanům

Kol

1. Soluňanům

1Sol

2. Soluňanům

2Sol

1. Timoteovi

1Tim

2. Timoteovi

2Tim

Titovi

Tit

Filemonovi

Flm

Židům

Žid

List Jakubův

Jak

1. list Petrův

1Petr

2. list Petrův

2Petr

1. list Janův

1Jan

2. list Janův

2Jan

3. list Janův

3Jan

List Judův

Jud

Zjevení sv. Jana

Zj